«Internasjonalt lederutviklingsprogram for systemledere»

Mekki Education ASRiis Skoleutvikling og ledelse og Jan Merok Paulsen AS har i samarbeid med International School Leadership (ISL), en internasjonal avdeling av Ontario Principal Council i Toronto, utviklet et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram for systemledere på skoleeiernivået i norske kommuner, fylkeskommuner og regioner. Programmets målgrupper er systemlederne i kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for skole og utdanning, i stillinger som fylkesskolesjef, skolesjef, kommunalsjef, grunnskolesjef og medlemmer i skolefaglige staber.

Det er godt dokumentert i norsk og internasjonal forskning at systemledere på skoleeiernivået har en viktig funksjon i å utvikle rektorenes og skoleledernes kunnskaper og ferdigheter, og dette ledelsesprogrammet er i dag det eneste i Norge som dekker denne målgruppen på en systematisk måte med vekt på forskning og praksisutvikling. Programmet ble gjennomført for norske systemledere i perioden november 2021-mai 2022, og evalueringene har vært svært gode:

«I norsk sammenheng er skoleeierrollen i beste fall vagt formulert, utover de formelle forpliktelsene til skoleeier etter opplæringsloven. I forkant av systemlederprogrammet hadde jeg derfor store forventninger til å jobbe med å fylle rollen med refleksjon og kunnskap som er direkte relevant for daglig og strategisk ledelse av grunnskolene i en stor kommune. På samlingene fikk vi i høyeste grad anledning til å bore dypt inn i ulike aspekter av systemledelse på tvers av skoler. I ettertid vil jeg si at styrken til programmet er både at innholdet er tydelig praksisrettet, med konkrete teknikker som kan tas tilbake og brukes i egen organisasjon, at jeg fikk arbeide sammen med representanter for både små og store kommuner, og ikke minst at vi også brukte tid til introspeksjon og egen refleksjon over hvordan vi bruker våre erfaringer, holdninger og verdier i jobben som systemleder. Vi var to deltakere fra vår kommune, og det ga en styrke i at vi underveis på samlinger, og i etterkant, fikk bedre forutsetninger for å «oversette» innholdet i programmet til egen organisasjon».
Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune

Programmet er bygd opp av 3 samlinger på hver 3 dager i 2023, og samlingene avholdes på et egnet konferansehotell i kort avstand til Oslo Lufthavn. Skolelederforbundet er også med som samarbeidspartner og støtter programmet.

Gjennom programmet får deltakerne tilgang til en rekke verktøy, metoder og rammeverk som behandles og prøves ut. Læringsgruppene under samlingene varieres og veksles mellom arbeid egen kommunegruppe og i nettverksgrupper på tvers av organisasjonstilhørighet. Et forventet læringsutbytte fra de tre samlingene er at deltakerne har fornyet innsikt i hva som kjennetegner virksom systemledelse fra skoleeiernivået både i norsk og internasjonal kontekst. Tilsvarende er det et forventet læringsutbytte at deltakerne kan anvende et utvalg av de metodene og verktøyene som samlingene har sentrert øvingssituasjonene om.

Samlingsdatoer, sted og noen sentrale temaer

SamlingDatoerHotellNoen hovedtemaer og læringsmål
12.-4. mai 2023Clarion
Hotel & Congress
Oslo
Airport
Ledelse av kapasitetsbygging og systemforbedringer
Forstå hvilken ledelseskapasitet på systemnivå som må til for å støtte skolene
Samarbeide om å anvende forskningsbasert innsikt for å utvikle et rammeverk for systemledelse i egen organisasjon
Systemlederrollen i skoler som lykkes langs flere mål
25.-7. september 2023Clarion
Hotel &
Congress
Oslo
Airport
Synergien mellom systemledelse og skoleledelse
Utforske gode strategier for å planlegge, følge opp og evaluere utviklingsarbeid
Kjennetegn ved god datainformert praksis
Hvordan arbeide med rektorer og skoleledere i data-
informerte beslutningsprosesser?
Utprøving av databaserte dialoger
37.-9. november 2023Clarion
Hotel &
Congress
Oslo
Airport
Å lede et team av ledere
Utforske strategier for effektive og lærende team av ledere
Relasjonell tillit, mestring og psykologisk trygghet i team av
ledere
Personlige ressurser: Emosjonell intelligens og kulturell
intelligens
Håndtering av kompleksitet: «Å være komfortabel i det
ukomfortable»

Alle samlingene begynner med lunsj kl. 12.30, og avsluttes kl. 16.00 siste samlingsdag.

Bidragsytere er instruktørene Joni Heard og Bruce Barrett fra ISL, daglig leder Omar Mekki fra Mekki Education, professor Jan Merok Paulsen, tilknyttet Oslo-Met storbyuniversitetet, Pål Riis som har bakgrunn som rektor og områdedirektør i Oslo kommune med ansvar for alle videregående skoler. Han arbeider i dag som selvstendig næringsdrivende og er i tillegg tilknyttet FIKS-senteret ved Universitetet i Oslo. Gjennomføring av programmet kvalifiserer for sertifikat «International School System Leadership Certificate» utstedt av ISL. Det er ingen eksamens-eller prøveordning knyttet til programmet.

Spørsmål kan rettes til:

Omar Mekki, omar@mekkieducation.no, tlf. 92037803
Pål Sverre Riis, p.sverre.riis@gmail.com , tlf 92483558
Jan Merok Paulsen, jampa@oslomet.no, tlf 90263304

Påmelding:

Der er plass til 30 deltakere, og plasser tildeles etter «først til mølla» prinsippet. Påmelding skjer fortløpende og innen 01. februar 2023 til:

https://lederutvikling2023.axacoair.se/

Praktiske opplysninger:

Alle samlingene begynner med lunsj kl. 12.30, og avsluttes kl. 16.00 siste konferansedag.

02. – 04. mai 2023 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
05. – 07. september 2023 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
07. – 09. november 2023 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Økonomi:

Deltakeravgift for alle tre samlinger (9 dager): Kr. 49.500 (eks. MVA). Prisen inkluderer faglig program, lunsj og pausemat. Deltakerne betaler selv for reise og overnatting

Overnatting på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport : kr. 1350.- per natt (inkl. frokost) Tillegg for dagens 3 retters middag kr. 545.-

Deltakere kan søke KS om støtte gjennom OU-midler, og KS har bekreftet at programmet kvalifiserer til støtte til delvis dekning av deltakeravgiften. Medlemmer av Skolelederforbundet får kr 5.000,- i avslag på deltakeravgiften.

NB! Faktura kan betales med 50% i 2022 og 50 % i 2023 for de som ønsker det.